تبلیغات
آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)

آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)

آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)
تاریخ : سه شنبه 16 خرداد 1396 | 03:01 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات

یاالله.دعای توسل به حضرت عباس(ع)جهت رفع طلسمات وشرروح وجن بد
که درمیان آثارمرحوم آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)یافت شده
است.لطفا برای استفاده دریک برگ بصورت پشت وروچاپ کرده و مشخصات
خواسته شده ازحامل درجایش درج شود.

برچسب ها: باطل سحر، علم جفر، چگونه ازدست دعانویسهای بدراحت شویم!؟، توسل به حضرت عباس(ع)، باطل سحرمجرب، آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)،

تاریخ : شنبه 27 خرداد 1396 | 03:47 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات

یاالکبیر.حزرتوسل به ائمه(علیهم السلام)ودعای رفع طلسم وفراری دادن
جن وروح شرکه درمیان آثارمرحوم آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی
(ره)یافت شده است.یاعلی مدد

برچسب ها: حزرمعصومین، حزرائمه، حزرامام رضا(ع)، آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی ره، علم جفر، دعانویسی،

تاریخ : شنبه 27 خرداد 1396 | 03:45 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات

یاالرشید.این شی بنابرنظرمرحوم آیت الله عیوضی  حالت رفع طلسم دارد
واجنه وارواح بدراازخودوصاحبش فراری می دهدشایدبتوان درعتیقه
فروشی و...پیداکرد.یاحیدر

برچسب ها: آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)، دورکتتده جن وروح بد، شی علم جفر، علم جفر، دعانویسی،

تاریخ : شنبه 27 خرداد 1396 | 03:37 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات

طوبایه تبریز

یاالملک. مردان خداپرده پنداردریدند.............یعنی همه جاغیررخ یارندیدند

داستان وفات وخاکسپاری آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)به همین

جاختم نمی شود!؟از1343تا1351شمسی بارهادرعالم خواب ورویابرای

نزدیکان خودتجسم یافته وباحالت خطاب وامرازایشان می خواهدهرچه سریعتر

پیکراورابه قم المقدسه وقبری که سیدناآیت الله العظمی حسین بروجردی(ره)

برایش خریده بودانتقال دهند!؟درنهایت مرحوم مددعلی به عنوان فرزندارشدو

ازآن جهت که می دانست شکافتن ونبش قبرعلماء اشکال شرعی داشته است

مبادرت به سفربه قم درسال51نموده باشادروان آیت الله العظمی سیدمحمدکاظم-

شریعتمداری(ره)موضوع رامطرح می نمایدوایشان بعنوان مجتهدواستادآیت الله –

عیوضی اجازه نبش قبرمی دهند.وقتی سنگ لحدازروی قبراوبرداشته می شود

صحنه ای عجیب حتی موجب ترس وکناررفتن برخی ازحاضرین می گردد!؟

تنهااسکلتی باقیمانده امانه به حالت پوسیده و...بلکه کاملاسالم توگویی به مثل

استخوانهای ذبح هلالی است که به تازگی ازگوشت جداشده است!؟لایه روغنی

هم اطراف آن راپوشانده بودولی بابرداشتن جنازه فوراازبین می رود!؟

گورکن مدام می گفته:سبحان الله این معجزه است چگونه داخل این روغن که

مثل مومیای است جسدپوسیده!؟حالا که جسدوکفن کاملاازبین رفته چه طور

استخوانهاتازه مانده است!؟

درچنین وضعیتی خطرجدیدی رخ می نماید:ممکن است ساواک شاه وماموران

شهربانی پس ازخروج جنازه ازگورستان مدعی شوندکه آن متعلق به کسی است

که تازه فوت کرده ویاحتی کشته شده است...!؟

(تصویرفوق متن محل قبرستان طوبایه تبریزکه بعدابه اداره اوقاف تبدیل شده!؟)

شهربانی


برچسب ها: آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)، مزارآیت الله عیوضی، وادی السلام قم، طوبایه تبریز، اداره اوقاف تبریز، اجسادجاویدان،

تاریخ : چهارشنبه 24 خرداد 1396 | 03:42 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
مزارستارخان
هوالباقی.بالاخره صبح جمعه ای وصل یارحاصل شده!؟روح بلندآیت الله عیوضی
به سوی خالقش پرمی کشد.پیکرایشان بعدازغسل وکفن شدن چندروزی در
مسجدمحله تپلی باغ نگهداری می شودامابه علت ضعف شدیدمالی خانواده و...
امکان فرستادن آن به قم المقدسه نیست.دست آخربه پیشنهادمرحوم آیت الله
علی یالقوزآقاچی که درمراسم ختم ایشان شرکت فعال داشت جنازه معظم له
به قبرستان طوبایه تبریزمنتقل شده درمیانه مزاردوشخصیت برجسته آذربایجان
یعنی باقرخان(سالارملی)وآیت الله میرزافتاح شهیدی(ره)که حق استادی به گردن
آیت الله عیوضی داشت دفن می گردد.علمابرجسته تبریزچون ناصرزاده توتونچی
وخسروشاهی و...به تمجیدازاوسخن می گویند...
(تصویری ازمرحوم شیخ علی یالقوزآقاچی(راست)وآیت الله شهیدی (ره)(چپ)در
ذیل متن مشاهده می فرمایید)
علی یالقوزآقاجیمیرزافتاح شهیدی

برچسب ها: شاگردبرجسته آیت الله بروجردی(ره)، عیوضی شاگردبروجردی، میرزافتاح شهیدی، علی یالقوزآقاچی، باقرخان، قبرباقرخان، قبرآیت الله عیوضی درکنارباقرخان بوده است،

تاریخ : سه شنبه 16 خرداد 1396 | 02:16 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
طالقانی ومجاهدین خلق
هوالحی.بعدازشنیدن خبروفات سیدناآیت الله العظمی حسین طباطبایی بروجردی(ره)
حال مرحوم آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی روبه وخامت رفت هرچنددوسالی بودکه از
منزل روستای قزلجه(توابع بستان آبادآذربایجانشرقی)به شهرتبریزمهاجرت کرده بودندو
درانتهای محله خیابانی(تپلی باغ) کوچه ای به نام اتحاداقامت داشت وبه ظاهرازحمت
کارکشاورزی ودامداری راحت شده بودامافراغ استادشاگردراهم مبتلاکرد!؟
کسالت وبستری شدن طولانی مدت اوباتشخیص صریح پزشکان ازبیماری سرطان بود
بقول عامیانه غم وغصه عاملش بود...
این دوره همزمان باتشکیل نطفه گروههای چریکی تحت تاثیرافکارمارکس وحکومت اتحاد
جماهیرشوروی درایران بخصوص تبریزبودوبه هرحال گفتگووبحث های میان ایشان وبرخی
بنیانگذاران فدائیان خلق ومجاهدین خلق همچون شهیدمحمدحنیفی نژادو...درگرفته است.
آن زنده یادبه مانندرفیق دیرین وهم دوره طلبگی خودآیت الله سیدمحموداعلائی طالقانی
(رضوان الله علیه)بادرک موقعیت وروشنفکری خودازدرگیری بااینگونه افرادغیرمذهبی یاگرفتار
نگاه ایدئولوژیک به مقوله دین که حاصل آن ریختن آب به آسیاب حکومت پهلوی بوداجتناب
کرده به تعبیرزیبای شادروان مهندس مهدی بازرگان:فرزندان عزیزاسلام رادعوت به بازاندیشی
درمبانی فکری خودودرک عمیق احوالات علماء شیعه ودوره های تاریخی شکوه مندی چون
سلسه جلیه صفویه و...می کرد.گذشت زمان پیروزی انقلاب 57 ورخ دادهای پس ازآن بر
صحت مواضع ایشان درآن دوره تاریخی شاهداست.شخصیت کاریزماتیک وآگاهی وی از
مسائل روزسبب شده بودامثال هواردان علی شریعتی و...نتوانندبرچسب ارتجاع وجمودفکری
بروی زده اوراازچشم مردم بیندازند...
درآخرین روزهای حیات فرزندارشدخود(مرحوم مددعلی) رابه بالین خواسته بانشان دادن
سندقبری که آقای بروجردی دروادی السلام(خاک فرج قم)شخصابرایش خریده بودوصیت
شرعی می کندکه بایددرآنجادفن شود...
وادی السلام قم

برچسب ها: قبرآیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)، وادی السلام قم، محمدحنیفی نژاد، بنیانگذاران مجاهدین خلق، آیت الله عیوضی ومجاهدین خلق، آیت الله عیوضی وشهیدمحمدحنیفی نژاد،

تاریخ : سه شنبه 16 خرداد 1396 | 01:15 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.